Przejdź do treści

Finnel

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG - FINNEL ELŻBIETA BŁAŻEWICZ

DEFINICJE:

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia, należy rozumieć w następujący sposób:

1. UsługodawcaElżbieta Błażewicz, przedsiębiorca, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: FINNEL Elżbieta Błażewicz z siedzibą przy ulicy Władysława Sikorskiego nr 5 lok 3, 53-659 Wrocław, NIP:6911232669 , REGON: 360711630, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w dniu 02-02-2015.
2. Klient – osoba fizyczna lub prawna jak również jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej , korzystająca z usług oferowanych przez Usługodawcę.
3. Umowa – umowa sprzedaży towaru/produktu zawierana między Usługodawcą a Klientem.
4. Towar/produkt – rzecz, usługa będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Usługodawcą a Klientem.
5. Zamówienie towaru – złożone przez Klienta oświadczenie woli zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towaru/produktu, określające w szczególności jego rodzaj i liczbę.
6. Ochrona danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj: Dz.U. 2019 poz.1781).
7. Regulamin – niniejszy dokument.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Klient zobowiązuje się do przesłania do Usługodawcy informacji o wybranym towarze/produkcie i/lub producencie. Jeżeli Usługodawca zaakceptuje wybranyprzez Klienta towar/produkt i/lub producenta – Klient składa zamówienie towaru, które stanowi jednocześnie oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
2. Złożenie zamówienia towaru/produktu dokonuje się po zaakceptowaniu i potwierdzeniu przez Klienta wszystkich jego istotnych elementów, w tym specyfikacji zamówienia.
3. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu, uniemożliwia realizację zamówienia przez Usługodawcę.
4. Zamówienie na jakikolwiek produkt/towar obowiązujewyłącznie po pisemnym lub w drodze wysłanej wiadomości e-mail potwierdzeniu jego przyjęcia do realizacji przez Usługodawcę. Ustalenia odnośnie warunków i zasad realizacji zamówienia dla swej ważności wymagają formy pisemnej lub formy wiadomości e-mail.
5. Klient zobowiązany jest do wpłaty zaliczki na konto Usługodawcy. Wysokość zaliczki strony ustalają w negocjacjach indywidualnych.
6. Po otrzymaniu zaliczki, Usługodawca przystępuje do realizacji zamówienia.
7. Zaliczka wpłacona na poczet ceny produktu/towaru zostaje skorygowana automatycznie i zwrócona Klientowi bez dodatkowych dokumentów i formalnościw następujących przypadkach:
1) braku możliwości realizacji zamówienia ze strony Usługodawcy;
2) gdy w wyniku zapłaty przez Klienta 100% ceny za produkt/towar (pomimo uiszczonej uprzednio zaliczki) – u Usługodawcy powstanie nadpłata za zakupiony produkt/towar;
3) Klient ostatecznie zrealizuje zamówienie poprzezleasing a Finansujący przeleje na konto Usługodawcy 100% kwoty ceny produktu/towaru i u Usługodawcy powstanie nadpłata za zakupiony produkt/towar.
8. Klient dokonuje płatności na polski rachunek Usługodawcy w polskiej walucie (PLN) na numer konta bankowego podany na stronie internetowej Usługodawcy.
9. Wykonanie zamówienia zgodnie z treścią zlecenia może być powierzone w części lub całości osobom trzecim, współpracującym z Usługodawcą, co wiąże się z koniecznością akceptacji obowiązujących u danej osoby trzeciej zasad świadczenia usług oraz regulaminów. Klient oświadcza, iż został o powyższym poinformowany i wyraża na to zgodę.

 

II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

1. Usługodawca nie udziela gwarancji na zamówiony przez Klienta towar/produkt.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne towaru/produktu.
3. Usługodawca nie odpowiada za brak zgodności wyglądutowaru/produktu z tą uwidocznioną na zdjęciach poglądowych towaru/produktu uwidocznionych w ramach oferty handlowej na towar/produkt, na podstawie, której towar/produkt został zamówiony.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
1) wydłużenie terminu realizacji zamówienia lub opóźnienia w jego realizacji, wynikające z wydłużonego czasu produkcji przez producenta lub innych okoliczności, na które Usługodawca nie ma wpływu,
2) brak możliwości realizacji zamówienia wynikający z faktu, że producent odstąpił od realizacji zamówienia bez podania przyczyny, w dowolnym czasie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, w dowolnym czasie po rozpoczęciu realizacji zlecenia,
3) utracone korzyści Klienta wynikające z niemożności realizacji zamówienia przez Usługodawcę oraz za skutki opóźnienia w dostawie towaru/produktu,
4) niezrealizowanie zamówienia w terminie lub niezrealizowanie zamówienia w ogóle, utratę lub uszkodzenie przesyłki, jeżeli zdarzenia te nastąpiły w wyniku wystąpienia siły wyższej tj: powodzie, pożary, wybuchy wulkanu, trzęsienia ziemi, blokady granic, epidemie, zakaz importu i eksportu, strajki, ogólnokrajowe manifestacje, zamieszki, stan wojenny,stan wyjątkowy, akty terrorystyczne, konflikty zbrojne itd. A także zbrojne napaści ze strony osób trzecich, których, przy zachowaniu normalnych środków nie dało się zapobiec.

 

III. WARUNKI DOSTAWY TOWARU/PRODUKTU

 

1. Czas dostawy towaru/produktu liczony od dnia złożenia zamówienia u Usługodawcy wynosi około 4 miesiące. Przedmiotowy termin może ulec zmianie.
2. Usługodawca nie odpowiada za opóźnienia wynikłe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. W szczególności takich jak: opóźnienia w produkcji towaru/produktu przez producenta, opóźnienia po stronie producenta, zatrzymanie towaru/produktu przez uprawnione do tego podmioty, opóźnienia w transporcie po stronie przewoźników, blokady gospodarki przez lokalny rząd, siły wyższej (szczegółowo opisanej w pkt II ust 4 p.4) ) .
3. Usługodawca dostarcza towar/produkt na adres wskazany przez Klienta w momencie złożenia zamówienia towaru/produktu. Usługodawca na zlecenie Klienta może dostarczyć produkt również pod wskazany przez Klienta adres na terenie Unii Europejskiej. Koszty ubezpieczenia i dostarczenia towaru/produktu ponosi Klient. Odpowiedzialność za uszkodzenie, ubytek lub utratę produktu w transporcie na terenie Polski lub Unii Europejskiej ponosi Klient.
4. Za miejsce spełnienia świadczenia w rozumieniu kodeksu cywilnego uważa się adres wskazany przez Klienta w momencie złożenia zamówienia towaru/produktu.

 

IV. OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

 

1. Administratorem danych osobowych jest Elżbieta Błażewicz,przedsiębiorca, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: FINNEL Elżbieta Błażewicz z siedzibą przy ulicy Władysława Sikorskiego nr 5 lok 3, 53-659 Wrocław, NIP: 6911232669 , REGON: 360711630, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w dniu 02-02-2015. Z Administratorem można się kontaktować pod adresem e-mail: info@finnel.pl lub numerem telefonu: 730 122 350.
2. Administrator gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1dalej „RODO”) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj: Dz.U. 2019 poz.1781).
3. Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych zbieranych w trakcie dokonywania przez Klientazakupu towaru/produktu u Usługodawcy, w tym składania przez Klienta zamówień, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podejmowanie czynności niezbędnych do zawarcia umowy (np. złożenie zamówienia) i konieczność realizacji zamówienia przez Administratora na rzecz danego Klienta. Dodatkowo możliwość takiego przetwarzania danych osobowych potwierdzana jest poprzez akceptację treści Regulaminu.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy, natomiast ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji zamówienia Klienta.
5. Dane osobowe Klienta mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO dla celów rachunkowo-księgowych, gdy realizacja zamówień związana jest z obowiązkami księgowo-podatkowymi wynikającymi z przepisów prawa.
6. W przypadku konieczności realizacji zamówienia dane osobowe Klienta mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia mu towaru/produktu. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Usługodawcy, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania.
7. Dane osobowe Klienta przetwarzane w celu realizacji zamówień będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Dane osobowe dotyczące zrealizowanych zamówień będą przechowywane dla celów podatkowo-księgowych przez okres wymagany przepisami prawa.
8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Jeżeli realizacja zamówienia jest niemożliwa lub znacząco utrudniona, Usługodawca może na każdym etapie odstąpić od realizacji zamówienia za zwrotem Klientowi wpłaconej kwoty. Usługodawca, w przypadku o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wolny jest od odpowiedzialności względem Klienta za niezrealizowanie zamówienia.
2. Zwrot wpłaconej przez Klienta kwoty następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu na rachunku zwrotu kwoty przez producenta.
3. Na mocy niniejszych postanowień Usługodawca i Klient wyłączają w całości odpowiedzialność odszkodowawczą odpowiednio Usługodawcy lub Klienta w zakresie utraconych korzyści.
4. Usługodawca udziela informacji na temat przebiegu realizacji zamówienia wyłącznie drogą mailową.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu.
6. W przypadku zmiany Regulaminu, wszystkie umowy zawarte przed datą wejścia w życie tej zmiany będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy.
7. Do umowy sprzedaży zawartej zgodnie z treścią Regulaminu stosuje się prawo polskie.
8. Wszelkie spory mogące powstać  w związku z wykonywaniem zamówienia, strony zobowiązują się rozwiązać na drodze polubownej. W przypadku braku możliwości porozumienia – spór rozstrzyga sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
9. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.